Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć.


zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
galileo galilei (galileusz)zagłębienie sięw za­gad­nieniebu­dowyświatajest jed­nymz naj­większychi naj­szlachet­niej­szychspośródwszys­tkichzajęćzagłębienie się w za­gad­nieniew za­gad­nienie bu­dowybu­dowy świataświata jest jed­nymjest jed­nym z naj­większychz naj­większych i naj­szlachet­niej­szychi naj­szlachet­niej­szych spośródspośród wszys­tkichwszys­tkich zajęćzagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowyw za­gad­nienie bu­dowy światabu­dowy świata jest jed­nymświata jest jed­nym z naj­większychjest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szychz naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośródi naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkichspośród wszys­tkich zajęćzagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świataw za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nymbu­dowy świata jest jed­nym z naj­większychświata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szychjest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośródz naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkichi naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęćzagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nymw za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większychbu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szychświata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośródjest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkichz naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć

Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym. -respirer
odejść-dla-czy­jegoś-dob­ra-jest czy­nem-szlachet­nym-ale-wśród-naj­szlachet­niej­szych-czynów-jest tym-naj­bar­dziej-nikczemnym
Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Pra­ca to naj­szlachet­niej­szy wy­baw­ca ze wszys­tkich słabości. -Aleksander Ostrowski
pra­ca-to naj­szlachet­niej­szy-wy­baw­ca-ze wszys­tkich-słaboś
Zagłębianie się w zagadnienie budowy świata jest jednym z największych i najszlachetniejszych spośród wszystkich zajęć. -Galileusz
zagłębianie-ę-w-zagadnienie-budowy-świata-jest-jednym-z-największych-i-najszlachetniejszych-spośród-wszystkich-zajęć
Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze. -Tom Clancy
moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić