Zaiste, miłość jest świętym pożarem, iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych; aniołów dobrem, Wszechmogącego darem, balsamem rajskim dla serc skazitelnych. Pobożność duszę w niebiosa porywa. ale z miłością niebo w duszę wpływa.


zaiste-miłość-jest-świętym-pożarem-iskrą-zatloną-w-ogniach-nieśmiertelnych-aniołów-dobrem-wszechmogącego-darem-balsamem-rajskim-dla-serc
george byronzaistemiłośćjestświętympożaremiskrązatlonąogniachnieśmiertelnychaniołówdobremwszechmogącegodarembalsamemrajskimdlasercskazitelnychpobożnośćduszęniebiosaporywaalemiłościąniebowpływamiłość jestjest świętymświętym pożaremiskrą zatlonązatloną ww ogniachogniach nieśmiertelnychaniołów dobremwszechmogącego darembalsamem rajskimrajskim dladla sercserc skazitelnychpobożność duszęduszę ww niebiosaniebiosa porywaale zz miłościąmiłością nieboniebo ww duszęduszę wpływamiłość jest świętymjest świętym pożaremiskrą zatloną wzatloną w ogniachw ogniach nieśmiertelnychbalsamem rajskim dlarajskim dla sercdla serc skazitelnychpobożność duszę wduszę w niebiosaw niebiosa porywaale z miłościąz miłością niebomiłością niebo wniebo w duszęw duszę wpływa

Pe­wien ha­zar­dzis­ta stra­cił w życiu wszys­tko: rodzinę, dom, samochód. Które­goś dnia spot­kał na swo­jej drodze diabła: - Od­dałbym Ci własną duszę, gdy­bym mógł jeszcze raz zagrać! - Jaką duszę?- za­pytał z uśmie­chem diabeł. Duszę to Ty już daw­no straciłeś...Dusze głod­ne serc, Bos­kie rękodzieło ciał -  Grzechem nie grzeszyć.Kochać to odnajdywać własną duszę przez duszę ukochanego.Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.Miłość jest tą siłą, która przemienia i ulepsza Duszę Świata.