Zaiste, miłość jest świętym pożarem, iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych; aniołów dobrem, Wszechmogącego darem, balsamem rajskim dla serc skazitelnych. Pobożność duszę w niebiosa porywa. ale z miłością niebo w duszę wpływa.


zaiste-miłość-jest-świętym-pożarem-iskrą-zatloną-w-ogniach-nieśmiertelnych-aniołów-dobrem-wszechmogącego-darem-balsamem-rajskim-dla-serc
george byronzaistemiłośćjestświętympożaremiskrązatlonąogniachnieśmiertelnychaniołówdobremwszechmogącegodarembalsamemrajskimdlasercskazitelnychpobożnośćduszęniebiosaporywaalemiłościąniebowpływamiłość jestjest świętymświętym pożaremiskrą zatlonązatloną ww ogniachogniach nieśmiertelnychaniołów dobremwszechmogącego darembalsamem rajskimrajskim dladla sercserc skazitelnychpobożność duszęduszę ww niebiosaniebiosa porywaale zz miłościąmiłością nieboniebo ww duszęduszę wpływamiłość jest świętymjest świętym pożaremiskrą zatloną wzatloną w ogniachw ogniach nieśmiertelnychbalsamem rajskim dlarajskim dla sercdla serc skazitelnychpobożność duszę wduszę w niebiosaw niebiosa porywaale z miłościąz miłością niebomiłością niebo wniebo w duszęw duszę wpływa

Dusze głod­ne serc, Bos­kie rękodzieło ciał -  Grzechem nie grzeszyć. -fyrfle
dusze-głod­ne-serc-bos­kie-rękodzieło-ciał- -grzechem-nie grzeszyć
Kochać to odnajdywać własną duszę przez duszę ukochanego. -Edgar Lee Masters
kochać-to-odnajdywać-własną-duszę-przez-duszę-ukochanego
Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent
kobieta-wprawdzie-duszę-jak-nam-kośół-wierzyć-każe-lecz-duszę-swego-stada-moralność-atmosfery-jaka-ją-otacza-a-zmysły-swych-wielbicieli
Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent
ko­bieta- wpraw­dzie-duszę-jak nam-kośół-wie­rzyć-każe-lecz-duszę-swe­go-sta­da-mo­ral­ność-at­mosfe­ry-ja­ka-ją otacza
Miłość jest tą siłą, która przemienia i ulepsza Duszę Świata. -Paulo Coelho
miłość-jest-tą-łą-która-przemienia-i-ulepsza-duszę-Świata