Zak­rwa­wione myśli ko­nają z bólu jak dzień, nic się nie wydarzy prze­cież wiesz, że odejdziesz gdy tyl­ko powiem, że chcę 


zak­rwa­wione-myśli-ko­nają-z bólu-jak dzień-nic ę-nie wydarzy-prze­cież-wiesz-że-odejdziesz-gdy-tyl­ko-powiem-że-chcę 
via0993zak­rwa­wionemyśliko­nająz bólujak dzieńnic sięnie wydarzyprze­cieżwieszżeodejdzieszgdytyl­kopowiemchcę zak­rwa­wione myślimyśli ko­nająko­nają z bóluz bólu jak dzieńnic się nie wydarzynie wydarzy prze­cieżprze­cież wieszże odejdzieszodejdziesz gdygdy tyl­kotyl­ko powiemże chcę zak­rwa­wione myśli ko­nająmyśli ko­nają z bóluko­nają z bólu jak dzieńnic się nie wydarzy prze­cieżnie wydarzy prze­cież wieszże odejdziesz gdyodejdziesz gdy tyl­kogdy tyl­ko powiemzak­rwa­wione myśli ko­nają z bólumyśli ko­nają z bólu jak dzieńnic się nie wydarzy prze­cież wieszże odejdziesz gdy tyl­koodejdziesz gdy tyl­ko powiemzak­rwa­wione myśli ko­nają z bólu jak dzieńże odejdziesz gdy tyl­ko powiem

Gdy tyl­ko noc opuści dzień..tęsknij do słońca..Wróci. Prze­cież obiecało. -agusia96
gdy-tyl­ko-noc-opuś-dzieńtęsknij-do słońcawró-prze­cież obiecało