Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień...


zam­knę-lękli­we-uczu­cia-w jed­nym-ulot­nym-spoj­rze­niu-ono-będzie-dla-ciebie-nieśmier­telnym-po­darun­kiem- na pa­lecie
papużkazam­knęlękli­weuczu­ciaw jed­nymulot­nymspoj­rze­niuonobędziedlaciebienieśmier­telnympo­darun­kiem na pa­leciewie­cznychwspomnieńzam­knę lękli­welękli­we uczu­ciauczu­cia w jed­nymw jed­nym ulot­nymulot­nym spoj­rze­niuono będziebędzie dladla ciebieciebie nieśmier­telnymnieśmier­telnym po­darun­kiem na pa­lecie wie­cznychwie­cznych wspomnieńzam­knę lękli­we uczu­cialękli­we uczu­cia w jed­nymuczu­cia w jed­nym ulot­nymw jed­nym ulot­nym spoj­rze­niuono będzie dlabędzie dla ciebiedla ciebie nieśmier­telnymciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem na pa­lecie wie­cznych wspomnieńzam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nymlękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nymuczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niuono będzie dla ciebiebędzie dla ciebie nieśmier­telnymdla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiemzam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nymlękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niuono będzie dla ciebie nieśmier­telnymbędzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem

Nie widziałeś, że każdy je­den zaz­dros­nym wzro­kiem wodził za twoją ręką na moim ciele. Te­raz Ty jes­teś jed­nym z nich. I na­wet nie po­wie­działeś mi dlaczego. -Charlotka
nie-widziałeś-że każdy-­den-zaz­dros­nym-wzro­kiem-wodził-za twoją-ręką-na moim-ciele-te­raz-ty jes­teś-jed­nym-z nich-i
Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia
nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy
Kto chce jed­nym spoj­rze­niem ująć wiele równocześnie przed­miotów, ten żad­ne­go z nich nie widzi wyraźnie. -René Descartes (Kartezjusz)
kto-chce-jed­nym-spoj­rze­niem-ująć-wiele-równocześnie-przed­miotów-ten-żad­ne­go-z nich-nie widzi-wyraźnie