Zam­knij oczy, od­pręż się.... Co widzisz? Jest spo­koj­nie? To Ty Two­ja wewnętrzna moc i siła. A te­raz otwórz.. I jak? sza­ro, smut­no, mo­noton­nie? Czas to zmienić, wyzwól swo­je wewnętrzne ja.


zam­knij-oczy-od­pręż-ę-co widzisz-jest-spo­koj­nie-to ty two­ja-wewnętrzna-moc-i ła-a te­raz-otwórz-i jak-sza­ro-smut­no
agnimzam­knijoczyod­prężsięco widziszjestspo­koj­nieto ty two­jawewnętrznamoci siłaa te­razotwórzi jaksza­rosmut­nomo­noton­nieczasto zmienićwyzwólswo­jewewnętrznejazam­knij oczyod­pręż sięjest spo­koj­nieto ty two­ja wewnętrznawewnętrzna mocmoc i siłaa te­raz otwórzczas to zmienićwyzwól swo­jeswo­je wewnętrznewewnętrzne jato ty two­ja wewnętrzna mocwewnętrzna moc i siławyzwól swo­je wewnętrzneswo­je wewnętrzne ja

przes­ń-mil­czećotwórz-umysł-otwórz-oczy-otwórz-us­-i zacznij-krzyczeć-doŚĆ-~pa­weł-rychlica