Zamierzam spotkać się dzisiaj z ludźmi, którzy zbyt wiele mówią, z ludźmi samolubnymi, egoistami i niewdzięcznikami. To mnie jednak nie zaskoczy i nie zdziwi, ponieważ nie umiem wyobrazić sobie świata bez ludzi tego rodzaju.


zamierzam-spotkać-ę-dzisiaj-z-ludźmi-którzy-zbyt-wiele-mówią-z-ludźmi-samolubnymi-egoistami-i-niewdzięcznikami-to-mnie-jednak-nie-zaskoczy-i
marek aureliuszzamierzamspotkaćsiędzisiajludźmiktórzyzbytwielemówiąludźmisamolubnymiegoistaminiewdzięcznikamitomniejednakniezaskoczyzdziwiponieważumiemwyobrazićsobieświatabezludzitegorodzajuzamierzam spotkaćspotkać sięsię dzisiajdzisiaj zz ludźmiktórzy zbytzbyt wielewiele mówiąz ludźmiludźmi samolubnymiegoistami ii niewdzięcznikamimnie jednakjednak nienie zaskoczyzaskoczy ii nienie zdziwiponieważ nienie umiemumiem wyobrazićwyobrazić sobiesobie świataświata bezbez ludziludzi tegotego rodzajuzamierzam spotkać sięspotkać się dzisiajsię dzisiaj zdzisiaj z ludźmiktórzy zbyt wielezbyt wiele mówiąz ludźmi samolubnymiegoistami i niewdzięcznikamimnie jednak niejednak nie zaskoczynie zaskoczy izaskoczy i niei nie zdziwiponieważ nie umiemnie umiem wyobrazićumiem wyobrazić sobiewyobrazić sobie światasobie świata bezświata bez ludzibez ludzi tegoludzi tego rodzaju

W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe.Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka....Tylko w chwilach umysłowej słabości mogę pomyśleć, że Dobro i Zło to nie są lokalne jakości, współistniejące z ludźmi i obracające w nicość, kiedy ludzi nie stanie, lecz że są to jakieś byty przez lub poza ludźmi.Nie uczy się ludzi, jak być ludźmi, a uczy się ich wszystkiego innego; im zaś nigdy tyle nie zależy na reszcie, co na tym, aby być ludźmi.Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie żądają.Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie... żądają.