Zanim cię zbawią, trzeba wiedzieć, kogo zbawić. Musisz być sobą, bo jeśli będziesz kimś innym, to akurat zbawią tego innego, a nie ciebie.


zanim-ę-zbawią-trzeba-wiedzieć-kogo-zbawić-musisz-być-sobą-bo-śli-będziesz-kimś-innym-to-akurat-zbawią-tego-innego-a-nie-ciebie
józef tischnerzanimcięzbawiątrzebawiedziećkogozbawićmusiszbyćsobąbojeślibędzieszkimśinnymtoakuratzbawiątegoinnegonieciebiezanim cięcię zbawiątrzeba wiedziećkogo zbawićmusisz byćbyć sobąbo jeślijeśli będzieszbędziesz kimśkimś innymakurat zbawiązbawią tegotego innegonie ciebiezanim cię zbawiąmusisz być sobąbo jeśli będzieszjeśli będziesz kimśbędziesz kimś innymakurat zbawią tegozbawią tego innegoa nie ciebiebo jeśli będziesz kimśjeśli będziesz kimś innymakurat zbawią tego innegobo jeśli będziesz kimś innym

Jeśli mędrcy zawodzą, to nie znaczy, że głupcy świat zbawią. -Anonim
jeśli-mędrcy-zawodzą-to-nie-znaczy-że-głupcy-świat-zbawią
By­cie sobą jest tak roz­pow­szechnionym ste­reoty­pem ludzkiego zacho­wania, że praw­dzi­wi in­dy­widualiści wolą być kimś innym. -aforystokrata
by­cie-sobą-jest tak-roz­pow­szechnionym-ste­reoty­pem-ludzkiego-zacho­wania-że praw­dzi­wi-in­dy­widualiś-wolą-być-kimś-innym
Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać -Les Brown
zrób-to-zanim-będziesz-gotów-gdyż-nigdy-nie-będziesz-gotów-śli-będziesz-czekać
Być sobą - to najpierw trzeba być kimś. -Irena Dziedzic
być-sobą-to-najpierw-trzeba-być-kimś