zapłakało Niebo nad głową deszcz zmy­wa os­tatnie łzy z policzków zim­ne krop­le wypłukują smu­tek z oczu gdzieś za ho­ryzon­tem wyj­dzie tęcza stąpam w jej kierun­ku na­sycając się orzeźwiającą bryzą wiosen­nej burzy 24.05.2016 Malusia_035 


zapłakało-niebo-nad-głową-deszcz-zmy­wa-os­tatnie-łzy-z policzków-zim­ne-krop­-wypłukują-smu­tek-z oczu-gdzieś-za ho­ryzon­tem
malusia_035zapłakałoniebonadgłowądeszczzmy­waos­tatniełzyz policzkówzim­nekrop­lewypłukująsmu­tekz oczugdzieśza ho­ryzon­temwyj­dzietęczastąpamw jejkierun­kuna­sycając sięorzeźwiającąbryząwiosen­nejburzy24052016malusia035 zapłakało nieboniebo nadnad głowągłową deszczdeszcz zmy­wazmy­wa os­tatnieos­tatnie łzyłzy z policzkówz policzków zim­nezim­ne krop­lekrop­le wypłukująwypłukują smu­teksmu­tek z oczuz oczu gdzieśgdzieś za ho­ryzon­temza ho­ryzon­tem wyj­dziewyj­dzie tęczatęcza stąpamstąpam w jejw jej kierun­kukierun­ku na­sycając sięorzeźwiającą bryząbryzą wiosen­nejwiosen­nej burzyzapłakało niebo nadniebo nad głowąnad głową deszczgłową deszcz zmy­wadeszcz zmy­wa os­tatniezmy­wa os­tatnie łzyos­tatnie łzy z policzkówłzy z policzków zim­nez policzków zim­ne krop­lezim­ne krop­le wypłukująkrop­le wypłukują smu­tekwypłukują smu­tek z oczusmu­tek z oczu gdzieśz oczu gdzieś za ho­ryzon­temgdzieś za ho­ryzon­tem wyj­dzieza ho­ryzon­tem wyj­dzie tęczawyj­dzie tęcza stąpamtęcza stąpam w jejstąpam w jej kierun­kuw jej kierun­ku na­sycając siękierun­ku na­sycając się orzeźwiającąna­sycając się orzeźwiającą bryząorzeźwiającą bryzą wiosen­nejbryzą wiosen­nej burzy

Gdy pa­da wiosen­ny deszcz, niebo i ziemia łączą się w miłos­nym akcie. -Mian Mian
gdy-pa­da-wiosen­ny-deszcz-niebo-i ziemia-łączą ę-w miłos­nym-akcie
Ciepły pa­da deszcz Smu­tek mi­ja jak zima W tańcu ma­gia jest K.A.Sz. 10.03.2016r. -Cris
ciepły-pa­da-deszcz-smu­tek-mi­ja-jak zima-w-ńcu-­gia-jest-kasz-10032016r