Zapewniam cię, miłość nosi zawsze dwa kołczany. W jednym pełno strzał płomiennych: przeszywają cię i czujesz jakąś błogość, szlachetniejesz w swych upodobaniach i uczuciach, stajesz się czuły i wrażliwy. Ale w drugim tkwią strzały okrutne: niosą podejrzenia i swary, przejmują lękiem i chłodem, wywołują niechęć po najgorętszych pragnieniach.


zapewniam-ę-miłość-nosi-zawsze-dwa-kołczany-w-jednym-pełno-strzał-płomiennych-przeszywają-ę-i-czujesz-jakąś-błogość-szlachetniejesz-w
wolterzapewniamcięmiłośćnosizawszedwakołczanyjednympełnostrzałpłomiennychprzeszywającięczujeszjakąśbłogośćszlachetniejeszswychupodobaniachuczuciachstajeszsięczuływrażliwyaledrugimtkwiąstrzałyokrutneniosąpodejrzeniaswaryprzejmująlękiemchłodemwywołująniechęćponajgorętszychpragnieniachzapewniam cięmiłość nosinosi zawszezawsze dwadwa kołczanyw jednymjednym pełnopełno strzałstrzał płomiennychprzeszywają cięi czujeszczujesz jakąśjakąś błogośćszlachetniejesz ww swychswych upodobaniachupodobaniach ii uczuciachstajesz sięsię czułyczuły ii wrażliwyale ww drugimdrugim tkwiątkwią strzałystrzały okrutneniosą podejrzeniapodejrzenia ii swaryprzejmują lękiemlękiem ii chłodemwywołują niechęćniechęć popo najgorętszychnajgorętszych pragnieniachmiłość nosi zawszenosi zawsze dwazawsze dwa kołczanyw jednym pełnojednym pełno strzałpełno strzał płomiennychprzeszywają cię icię i czujeszi czujesz jakąśczujesz jakąś błogośćszlachetniejesz w swychw swych upodobaniachswych upodobaniach iupodobaniach i uczuciachstajesz się czułysię czuły iczuły i wrażliwyale w drugimw drugim tkwiądrugim tkwią strzałytkwią strzały okrutneniosą podejrzenia ipodejrzenia i swaryprzejmują lękiem ilękiem i chłodemwywołują niechęć poniechęć po najgorętszychpo najgorętszych pragnieniach

Dlaczegoż ślepy popęd i okrutne przeznaczenie prawie zawsze się nierozerwalnie łączą, abyśmy tym w udziale przypadły, których pragnienie za jakąś inną goni?jak cię widzą tak cię piszą i nie wiedzą co czujesz bo skąd ni­by mają wiedzieć sko­ro ciągle oszukujesz Próżno się chełpisz z siły płci swojej - jesteśmy szaleńsi, wierniej si w swych upodobaniach, łatwiej się powodujemy żądzą i niestałością. Miłość zużywa się i ginie prędzej w naszej niż kobiecej wyobraźni.PA­ZER­NOŚĆ !!! ... Cały świat może cię kochać, ale ta miłość nie uczy­ni cię szczęśli­wym. Szczęście da ci miłość wychodząca z twe­go wnętrza.Jeżeli twój przyjaciel cię oszukał, bądź obojętny na jego okazywanie przyjaźni; bądź jednak zawsze czuły na jego nieszczęścia.