zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało 


zaplą­liśmy ę-w so­bie-cze­go-ty chcesz- ja nie mogę-spokój-męczy-mo­-serce-cze­go-ty chcesz-chy­ba-więcej-dłonie-na krzyż ę
hchknightzapląta­liśmy sięw so­biecze­goty chcesz ja nie mogęspokójmęczymo­jesercety chceszchy­bawięcejdłoniena krzyż sięskładająchceszroz­wiązaćciałonaszedłonie sięsplatajątodlaciebiejest za mało zapląta­liśmy się w so­biew so­bie cze­gocze­go ty chcesz ja nie mogę spokójspokój męczymęczy mo­jemo­je serceserce cze­gocze­go ty chceszchy­ba więcejwięcej dłoniedłonie na krzyż sięna krzyż się składająskładają chceszchcesz roz­wiązaćroz­wiązać mo­jemo­je ciałociało naszenasze dłonie siędłonie się splatajądla ciebieciebie jest za mało zapląta­liśmy się w so­bie cze­gow so­bie cze­go ty chcesz ja nie mogę spokój męczyspokój męczy mo­jemęczy mo­je sercemo­je serce cze­goserce cze­go ty chceszchy­ba więcej dłoniewięcej dłonie na krzyż siędłonie na krzyż się składająna krzyż się składają chceszskładają chcesz roz­wiązaćchcesz roz­wiązać mo­jeroz­wiązać mo­je ciałomo­je ciało naszeciało nasze dłonie sięnasze dłonie się splatająsplatają to dladla ciebie jest za mało 

IV roz­biór Polski. Pol­ski Han­dlow­cu ! chcesz coś sprze­dać - roz­bierz się !  al­bo zapłać - ona roz­bie­rze się dla ciebie. Dzi­siaj nieo­dzow­nym at­ry­butem sprze­dania cze­gokol­wiek jest goła dupa.Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.i nie wiem cze­go chcesz, i nie wiem czy czuć chcesz i myślę, że wiem co myślisz ale myślę też, że wie­dzieć musisz czy chcesz czy nie chcesz...Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce.Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem.