Zarówno najpiękniejsze, jak i najstraszniejsze skłonności ludzkie nie są składnikami utrwalonej biologicznie natury ludzkiej, ale wynikiem tego społecznego procesu, który tworzy człowiek.


zarówno-najpiękniejsze-jak-i-najstraszniejsze-skłonnoś-ludzkie-nie-są-składnikami-utrwalonej-biologicznie-natury-ludzkiej-ale-wynikiem-tego
erich frommzarównonajpiękniejszejaknajstraszniejszeskłonnościludzkienieskładnikamiutrwalonejbiologicznienaturyludzkiejalewynikiemtegospołecznegoprocesuktórytworzyczłowiekzarówno najpiękniejszejak ii najstraszniejszenajstraszniejsze skłonnościskłonności ludzkieludzkie nienie sąsą składnikamiskładnikami utrwalonejutrwalonej biologiczniebiologicznie naturynatury ludzkiejale wynikiemwynikiem tegotego społecznegospołecznego procesuktóry tworzytworzy człowiekjak i najstraszniejszei najstraszniejsze skłonnościnajstraszniejsze skłonności ludzkieskłonności ludzkie nieludzkie nie sąnie są składnikamisą składnikami utrwalonejskładnikami utrwalonej biologicznieutrwalonej biologicznie naturybiologicznie natury ludzkiejale wynikiem tegowynikiem tego społecznegotego społecznego procesuktóry tworzy człowiek

Ze wszystkich nędz najstraszniejsze ludzkie zapomnienie. -Juliusz Słowacki
ze-wszystkich-nędz-najstraszniejsze-ludzkie-zapomnienie
Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung
pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią. -Anonim
uważam-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-stworzył-sobie-sam
Najistotniejsze rysy ludzkiej natury nie zmieniły się od wieków. -Gustaw Holoubek
najistotniejsze-rysy-ludzkiej-natury-nie-zmieniły-ę-od-wieków
Muzyka to najlepsza towarzyszka dla tego, kto cierpi. Jest ochocza i radosna jak dziecko, ognista i powabna jak młoda dziewczyna, dobra i mądra jak stary człowiek, który spędził owocnie życie. -Selma Lagerlof
muzyka-to-najlepsza-towarzyszka-dla-tego-kto-cierpi-jest-ochocza-i-radosna-jak-dziecko-ognista-i-powabna-jak-młoda-dziewczyna-dobra-i-mądra-jak