Zarówno niechęć do kogoś, jak i przywiązanie mają tę wspólną cechę, iż z wielką jasnością dostrzega się wady drugiego i choć uczucia są przeciwstawne, ale skutki te same - tu chęć, tam obawa znalezienia tych wad.


zarówno-niechęć-do-kogoś-jak-i-przywiązanie-mają-tę-wspólną-cechę-iż-z-wielką-jasnośą-dostrzega-ę-wady-drugiego-i-choć-uczucia-są
maria kalergizarównoniechęćdokogośjakprzywiązaniemająwspólnącechęwielkąjasnościądostrzegasięwadydrugiegochoćuczuciaprzeciwstawnealeskutkitesamechęćtamobawaznalezieniatychwadzarówno niechęćniechęć dodo kogośjak ii przywiązanieprzywiązanie mająmają tętę wspólnąwspólną cechęz wielkąwielką jasnościąjasnością dostrzegadostrzega sięsię wadywady drugiegodrugiego ii choćchoć uczuciauczucia sąsą przeciwstawneale skutkiskutki tete samesametu chęćtam obawaobawa znalezieniaznalezienia tychtych wadzarówno niechęć doniechęć do kogośjak i przywiązaniei przywiązanie mająprzywiązanie mają tęmają tę wspólnątę wspólną cechęiż z wielkąz wielką jasnościąwielką jasnością dostrzegajasnością dostrzega siędostrzega się wadysię wady drugiegowady drugiego idrugiego i choći choć uczuciachoć uczucia sąuczucia są przeciwstawneale skutki teskutki te samete sametu chęćtam obawa znalezieniaobawa znalezienia tychznalezienia tych wad

Wszystkie dobre książki mają jedną cechę wspólną: są prawdziwsze, niż gdyby wydarzyły się faktycznie.Wol­ność i władza mają tyl­ko jedną wspólną cechę: nadużywanie.Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma.Chęć - to je­dynie połowa spra­wy, ale niechęć - to już, nies­te­ty, cała.Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka.Nic w tym dziwnego, że ludzie, którzy mają zbyt wielkie o sobie mniemanie, budzą taką niechęć: niewielka jest bowiem różnica między nadmiernym zadufaniem w sobie i wielką pogardą dla innych.