Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka.


zarówno-problem-wad-jak-i-wartoś-jest-problemem-granic-wolnoś-wewnętrznej-człowieka
zofia gerlachzarównoproblemwadjakwartościjestproblememgranicwolnościwewnętrznejczłowiekazarówno problemproblem wadjak ii wartościwartości jestjest problememproblemem granicgranic wolnościwolności wewnętrznejwewnętrznej człowiekazarówno problem wadjak i wartościi wartości jestwartości jest problememjest problemem granicproblemem granic wolnościgranic wolności wewnętrznejwolności wewnętrznej człowiekajak i wartości jesti wartości jest problememwartości jest problemem granicjest problemem granic wolnościproblemem granic wolności wewnętrznejgranic wolności wewnętrznej człowiekajak i wartości jest problememi wartości jest problemem granicwartości jest problemem granic wolnościjest problemem granic wolności wewnętrznejproblemem granic wolności wewnętrznej człowieka

Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem Prawdziwym problemem jest nasza moralna tępota i duchowa niewrażliwość na podstawowe wartości ludzkie.Zarówno niechęć do kogoś, jak i przywiązanie mają tę wspólną cechę, iż z wielką jasnością dostrzega się wady drugiego i choć uczucia są przeciwstawne, ale skutki te same - tu chęć, tam obawa znalezienia tych wad.Problemem nie jest zarabianie pieniędzy samo w sobie (...). Problemem jest zarabiać je, robiąc coś, czemu warto poświęcić całe życie.War­tością lub wa­lorem człowieka, zarówno jak wszys­tkich in­nych rzeczy, jest je­go ce­na, tj. to, co dają za użyt­ko­wanie je­go siły.Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia.