Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia, w każdej minucie każdego dnia


zaraz-na-początku-życia-ktoś-powinien-nam-powiedzieć-że-umieramy-może-wtedy-żylibyśmy-pełą-życia-w-każdej-minucie-każdego-dnia
michael landonzaraznapoczątkużyciaktośpowiniennampowiedziećżeumieramymożewtedyżylibyśmypełniążyciakażdejminuciekażdegodniazaraz nana początkupoczątku życiażycia ktośktoś powinienpowinien namnam powiedziećże umieramymoże wtedywtedy żylibyśmyżylibyśmy pełniąpełnią życiaw każdejkażdej minucieminucie każdegokażdego dniazaraz na początkuna początku życiapoczątku życia ktośżycia ktoś powinienktoś powinien nampowinien nam powiedziećmoże wtedy żylibyśmywtedy żylibyśmy pełniążylibyśmy pełnią życiaw każdej minuciekażdej minucie każdegominucie każdego dniazaraz na początku życiana początku życia ktośpoczątku życia ktoś powinienżycia ktoś powinien namktoś powinien nam powiedziećmoże wtedy żylibyśmy pełniąwtedy żylibyśmy pełnią życiaw każdej minucie każdegokażdej minucie każdego dniazaraz na początku życia ktośna początku życia ktoś powinienpoczątku życia ktoś powinien namżycia ktoś powinien nam powiedziećmoże wtedy żylibyśmy pełnią życiaw każdej minucie każdego dnia

Za­raz na początku życia ktoś po­winiem nam po­wie­dzieć, że umiera­my. Może wte­dy żyli­byśmy pełnią życia w każdej mi­nucie każde­go dnia. Działaj! Kiedy poczu­jesz, że chcesz coś zro­bić, zrób to od ra­zu, te­raz! Dni, które przyjdą, są policzone.Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Przyjaciel to ktoś, do kogo możesz zadzwonić o trzeciej w nocy i powiedzieć: Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia.Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga.