Zarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji.


zarozumiałośą-oraz-bezczelnośą-człowieka-jest-mówienie-że-zwierzę-są-nieme-tylko-dlatego-że-są-nieme-dla-jego-tępej-percepcji
mark twainzarozumiałościąorazbezczelnościączłowiekajestmówienieżezwierzętaniemetylkodlategoniemedlajegotępejpercepcjioraz bezczelnościąbezczelnością człowiekaczłowieka jestjest mówienieże zwierzętazwierzęta sąsą niemetylko dlategodlatego żesą niemenieme dladla jegojego tępejtępej percepcjizarozumiałością oraz bezczelnościąoraz bezczelnością człowiekabezczelnością człowieka jestczłowieka jest mówienieże zwierzęta sązwierzęta są niemetylko dlatego żedlatego że sąże są niemesą nieme dlanieme dla jegodla jego tępejjego tępej percepcjizarozumiałością oraz bezczelnością człowiekaoraz bezczelnością człowieka jestbezczelnością człowieka jest mówienieże zwierzęta są niemetylko dlatego że sądlatego że są niemeże są nieme dlasą nieme dla jegonieme dla jego tępejdla jego tępej percepcjizarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jestoraz bezczelnością człowieka jest mówienietylko dlatego że są niemedlatego że są nieme dlaże są nieme dla jegosą nieme dla jego tępejnieme dla jego tępej percepcji

Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji.Taniec to nieme wyznanie miłosne.Wiel­kie uczu­cia są nieme.Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje Braterstwo jest tym, co wyróżnia człowieka, zwierzęta znają tylko miłość. Żeby znaleźć braci muszę odwołać się do człowieka.Tak zwaną porządną kobietę bierze się w całości, bez reszty, bez jej kłamstw i podbijania ceny, a potem się ją zwraca i stawia na dawne miejsce, zwyczajnie, bez absurdalnych korowodów, bo takie kobiety są potem tylko ogłuszone i nieme.