Zas­ta­nawiam się cza­sem czy to co ro­bię to mo­ja droga? Może tracę coś równie ważne­go? Może nie wszys­tko dostrzegam? Aniele Boży stróżu mój gdzie jesteś? 


zas­­nawiam ę-cza­sem-czy-to co ro­bię-to mo­ja-droga-może-tracę-coś-równie-ważne­go-może-nie wszys­tko-dostrzegam-aniele-boży
agnimzas­ta­nawiam sięcza­semczyto co ro­bięto mo­jadrogamożetracęcośrównieważne­gonie wszys­tkodostrzegamanielebożystróżumójgdziejesteś zas­ta­nawiam się cza­semcza­sem czyczy to co ro­bięto co ro­bię to mo­jato mo­ja drogamoże tracętracę coścoś równierównie ważne­gomoże nie wszys­tkonie wszys­tko dostrzegamaniele bożyboży stróżustróżu mójmój gdziezas­ta­nawiam się cza­sem czycza­sem czy to co ro­bięczy to co ro­bię to mo­jato co ro­bię to mo­ja drogamoże tracę cośtracę coś równiecoś równie ważne­gomoże nie wszys­tko dostrzegamaniele boży stróżuboży stróżu mójstróżu mój gdzie