Zas­ta­nawiam się po co uk­ry­wać uczu­cia przed kimś ko­go


zas­­nawiam ę-po co uk­ry­wać-uczu­cia-przed-kimś-ko­go-kochamy-cze­go ę-boimyprzyz­na­niaośmie­sze­niapo­kaza­nia-swo­jej
yankeszas­ta­nawiam siępo co uk­ry­waćuczu­ciaprzedkimśko­gokochamycze­go sięboimyprzyz­na­niaośmie­sze­niapo­kaza­niaswo­jejwrażliwościjeżelima­myta­kiedy­lema­tytonap­rawdęnie kocha­myi nie czu­jemytej miłościz dru­giejstro­nytakto czujęzas­ta­nawiam się po co uk­ry­waćpo co uk­ry­wać uczu­ciauczu­cia przedprzed kimśkimś ko­goswo­jej wrażliwościjeżeli ma­myma­my ta­kieta­kie dy­lema­tytody­lema­tyto nap­rawdęnap­rawdę nie kocha­mynie kocha­my i nie czu­jemyi nie czu­jemy tej miłościtej miłości z dru­giejz dru­giej stro­nytakstro­nytak to czujęzas­ta­nawiam się po co uk­ry­wać uczu­ciapo co uk­ry­wać uczu­cia przeduczu­cia przed kimśprzed kimś ko­gojeżeli ma­my ta­kiema­my ta­kie dy­lema­tytota­kie dy­lema­tyto nap­rawdędy­lema­tyto nap­rawdę nie kocha­mynap­rawdę nie kocha­my i nie czu­jemynie kocha­my i nie czu­jemy tej miłościi nie czu­jemy tej miłości z dru­giejtej miłości z dru­giej stro­nytakz dru­giej stro­nytak to czuję

Można mnie ośmie­szać na różne spo­soby, ja się wca­le nie boję ośmie­sze­nia, bo sa­ma szu­kam na­wet w so­bie rzeczy śmie­sznych, a autoiro­nia jest kluczem do wszystkiego...!  -Niusza
można-mnie-ośmie­szać-na różne-spo­soby-ja ę-wca­-nie boję-ośmie­sze­nia-bo ­-szu­kam-na­wet-w so­bie-rzeczy-śmie­sznych
Zdarza się częstok­roć, że ko­bieta uk­ry­wa przed mężczyzną całą na­miętność, którą czu­je względem niego, wówczas gdy ten uda­je przed nią to, cze­go nie czuje. -Jean de La Bruyére
zdarza ę-częstok­roć-że ko­bieta-uk­ry­wa-przed-mężczyzną-całą-na­miętność-którą-czu­-względem-niego-wówczas-gdy-ten-uda­