Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.


zasadą-stania-ę-zamożnym-nie-jest-skupienie-ę-na-byciu-bogatym-zamiast-tego-należy-skoncentrować-ę-na-pasjonującej-i-dającej-przyjemność
andrew j. dubrinzasadąstaniasięzamożnymniejestskupienienabyciubogatymzamiasttegonależyskoncentrowaćpasjonującejdającejprzyjemnośćpracybogactwoproduktemubocznymwykonywaniaekscytującejzasadą staniastania sięsię zamożnymzamożnym nienie jestjest skupienieskupienie sięsię nana byciubyciu bogatymzamiast tegotego należynależy skoncentrowaćskoncentrować sięsię nana pasjonującejpasjonującej ii dającejdającej przyjemnośćprzyjemność pracybogactwo jestjest produktemproduktem ubocznymubocznym wykonywaniawykonywania ekscytującejekscytującej pracyzasadą stania sięstania się zamożnymsię zamożnym niezamożnym nie jestnie jest skupieniejest skupienie sięskupienie się nasię na byciuna byciu bogatymzamiast tego należytego należy skoncentrowaćnależy skoncentrować sięskoncentrować się nasię na pasjonującejna pasjonującej ipasjonującej i dająceji dającej przyjemnośćdającej przyjemność pracybogactwo jest produktemjest produktem ubocznymproduktem ubocznym wykonywaniaubocznym wykonywania ekscytującejwykonywania ekscytującej pracy

Bogactwo jest produktem pracy.Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.Natura ludzka nie jest maszyną postawioną do wykonywania wyznaczonej pracy, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą.Szczęście, podobnie jak koks, jest produktem ubocznym.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.