Zasadę, na mocy której każda zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem


zasadę-na-mocy-której-każda-zmiana-śli-jest-korzystna-zostaje-zachowana-nazwałem-doborem-naturalnym-by-wskazać-na-jej-stosunek-do-doboru
karol darwinzasadęnamocyktórejkażdazmianajeślijestkorzystnazostajezachowananazwałemdoboremnaturalnymbywskazaćjejstosunekdodoboruprzeprowadzonegoprzezczłowiekana mocymocy którejktórej każdakażda zmianajeśli jestjest korzystnazostaje zachowanadoborem naturalnymby wskazaćwskazać nana jejjej stosunekstosunek dodo doborudoboru przeprowadzonegoprzeprowadzonego przezprzez człowiekana mocy którejmocy której każdaktórej każda zmianajeśli jest korzystnaby wskazać nawskazać na jejna jej stosunekjej stosunek dostosunek do doborudo doboru przeprowadzonegodoboru przeprowadzonego przezprzeprowadzonego przez człowieka

Każda rewolucja, nawet jeśli staje się następnie niesprawiedliwa, kryje w sobie słuszną zasadę, która kieruje jej pierwszymi krokami.W polityce jest czasem jak w gramatyce: błąd, który popełniają wszyscy, zostaje w końcu uznany za zasadę.Jeśli sens życia staje się czymś wątpliwym, a stosunek człowieka do innych ludzi i do siebie samego nie zapewnia mu bezpieczeństwa, wtedy sława jest jednym ze środków uciszenia jego wątpliwości.Najistotniejszym i naturalnym powołaniem człowieka jest jego doskonalenie się.Każda nieuchronna zmiana jest tak głęboka, jak rana w duszy.Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom.