Zaskakujące. Za­kocha­ne spojrzenia. Tęsknią dwa serca.


zaskakują-za­kocha­ne-spojrzenia-tęsknią-dwa-serca
ciemnojasnozaskakująceza­kocha­nespojrzeniatęskniądwasercaza­kocha­ne spojrzeniatęsknią dwadwa sercatęsknią dwa serca

Mo­je oczy tęsknią za TWOIM widokiem. Mój nos tęskni za za­pachem TWO­JEJ bluzy. Mo­je us­ta tęsknią za sma­kiem TWOICH ust. Mo­je uszu tęsknią za TWOIM głosem. Mo­je dłonie tęsknią za TWOIMI dłońmi. Mo­je ciało tęskni za TWOIM dotykiem. Jed­nak mo­ja głowa wciąż wy­pełniona jest TWOJĄ osobą. Ogólnie to każdy mi­limetr mnie tęskni za TOBĄ.Nie jest bardziej zaskakujące narodzić się dwa razy, niż raz.Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia Miłość była starsza od samych ludzi, a nawet od piasków pustyni, i powracała odwiecznie z tą samą siłą wszędzie tam, gdzie krzyżowały się dwa spojrzenia.Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem.Po ślubie: A a a serca dwa jeszcze piszczą obydwa.