Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal


zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
marek aureliuszzastanówsięileczęściejcierpiszpowoduswegogniewużaluniżrzeczyktórewprawiającięgniewwzbudzajążalzastanów sięo ileile częściejczęściej cierpiszcierpisz zz powodupowodu swegoswego gniewugniewu ii żaluz powodupowodu rzeczyktóre wprawiająwprawiają cięw gniewgniew ii wzbudzająwzbudzają żalo ile częściejile częściej cierpiszczęściej cierpisz zcierpisz z powoduz powodu swegopowodu swego gniewuswego gniewu igniewu i żaluniż z powoduz powodu rzeczyktóre wprawiają cięwprawiają cię wcię w gnieww gniew igniew i wzbudzająi wzbudzają żalo ile częściej cierpiszile częściej cierpisz zczęściej cierpisz z powoducierpisz z powodu swegoz powodu swego gniewupowodu swego gniewu iswego gniewu i żaluniż z powodu rzeczyktóre wprawiają cię wwprawiają cię w gniewcię w gniew iw gniew i wzbudzajągniew i wzbudzają żalo ile częściej cierpisz zile częściej cierpisz z powoduczęściej cierpisz z powodu swegocierpisz z powodu swego gniewuz powodu swego gniewu ipowodu swego gniewu i żaluktóre wprawiają cię w gniewwprawiają cię w gniew icię w gniew i wzbudzająw gniew i wzbudzają żal

Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal.Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go.Jeśli kobieta cię zdradzi, zawsze mieć będzie żal do ciebie, że z twego powodu nie zrobiła tego wcześniej.Nikt nie może czuć się nieszczęśliwy z powodu życiowej porażki swego najlepszego przyjaciela.. . . jest we mnie miłość. . . cale mnóstwo. . . ale jest i gniew. . . nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedział ile gniewu. . . daj mi miłość, albo nie będę dłużej tłumił tego gniewu. . .Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta.