Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal.


zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
marek aureliuszzastanówsięileczęściejcierpiszpowoduswegogniewużaluniżrzeczyktórewprawiającięgniewwzbudzajążalzastanów sięo ileile częściejczęściej cierpiszcierpisz zz powodupowodu swegoswego gniewugniewu ii żaluz powodupowodu rzeczyktóre wprawiająwprawiają cięw gniewgniew ii wzbudzająwzbudzają żalo ile częściejile częściej cierpiszczęściej cierpisz zcierpisz z powoduz powodu swegopowodu swego gniewuswego gniewu igniewu i żaluniż z powoduz powodu rzeczyktóre wprawiają cięwprawiają cię wcię w gnieww gniew igniew i wzbudzająi wzbudzają żalo ile częściej cierpiszile częściej cierpisz zczęściej cierpisz z powoducierpisz z powodu swegoz powodu swego gniewupowodu swego gniewu iswego gniewu i żaluniż z powodu rzeczyktóre wprawiają cię wwprawiają cię w gniewcię w gniew iw gniew i wzbudzajągniew i wzbudzają żalo ile częściej cierpisz zile częściej cierpisz z powoduczęściej cierpisz z powodu swegocierpisz z powodu swego gniewuz powodu swego gniewu ipowodu swego gniewu i żaluktóre wprawiają cię w gniewwprawiają cię w gniew icię w gniew i wzbudzająw gniew i wzbudzają żal

Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal -Marek Aureliusz
zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go. -Louis de Bonald
ludzie-są-przewrotni-nie-tyle-z-powodu-bogactwa-ile-w-powodu-chę-posiadania-go
Jeśli kobieta cię zdradzi, zawsze mieć będzie żal do ciebie, że z twego powodu nie zrobiła tego wcześniej. -Kornel Makuszyński
jeśli-kobieta-ę-zdradzi-zawsze-mieć-będzie-żal-do-ciebie-że-z-twego-powodu-nie-zrobiła-tego-wcześniej
Nikt nie może czuć się nieszczęśliwy z powodu życiowej porażki swego najlepszego przyjaciela. -Groucho Marx
nikt-nie-może-czuć-ę-nieszczęśliwy-z-powodu-życiowej-porażki-swego-najlepszego-przyjaciela
Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta. -Robert Musil
niemcy-nie-zginęły-z-powodu-swoich-niemoralnych-lecz-z-powodu-swoich-moralnych-obywateli-moralność-nie-została-podważona-lecz-okazała-ę