Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers 


zat­ra­camy ę-we włas­nych-myślach-przez-co nie wiemy-co jest prawdą-a co złudzeniem-~-marcelwiebers 
asternzat­ra­camy sięwe włas­nychmyślachprzezco nie wiemyco jest prawdąa co złudzeniem~marcelwiebers zat­ra­camy się we włas­nychwe włas­nych myślachprzez co nie wiemyco nie wiemy co jest prawdąco jest prawdą a co złudzeniem~ marcelwiebers zat­ra­camy się we włas­nych myślachprzez co nie wiemy co jest prawdąco nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniemprzez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem

Uto­pić się we włas­nych myślach jest łat­wo, gorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzy. -AnDree
uto­pić ę-we włas­nych-myślach-jest łat­wo-gorzej-jest z nich-wypłynąć-z uśmie­chem-na twarzy
A brak człowieka W człowieku jest tym że Zat­ra­camy się  -matijah
a brak-człowieka-w-człowieku-jest tym-że-zat­ra­camy-ę 
nie pot­rze­buje pi­sać, kto umie czy­tać we włas­nych myślach  -liliowięc
nie pot­rze­buje-pi­ć-kto-umie-czy­ć-we włas­nych-myślach 
Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk