Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych.


zatrzyj-rę-i-weź-ę-do-roboty-krew-zacznie-lepiej-krążyć-a-umysł-lepiej-pracować-przepływ-życia-w-tkankach-szybko-wypędzi-z-twojego
bernard shawzatrzyjręceweźsiędorobotykrewzacznielepiejkrążyćumysłpracowaćprzepływżyciatkankachszybkowypędzitwojegoumysłuzmartwieniatonajtańszelekarstwojakieistniejenaziemijednonajlepszychzatrzyj ręceręce ii weźweź sięsię dodo robotykrew zaczniezacznie cici lepiejlepiej krążyćumysł lepiejlepiej pracowaćprzepływ życiażycia ww tkankachtkankach szybkoszybko wypędziwypędzi zz twojegotwojego umysłuumysłu zmartwienianajtańsze lekarstwolekarstwo jakiejakie istniejeistnieje nana ziemiziemii jednojedno zz najlepszychzatrzyj ręce iręce i weźi weź sięweź się dosię do robotykrew zacznie cizacznie ci lepiejci lepiej krążyća umysł lepiejumysł lepiej pracowaćprzepływ życia wżycia w tkankachw tkankach szybkotkankach szybko wypędziszybko wypędzi zwypędzi z twojegoz twojego umysłutwojego umysłu zmartwienianajtańsze lekarstwo jakielekarstwo jakie istniejejakie istnieje naistnieje na ziemina ziemii jednoi jedno zjedno z najlepszych

Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie.Gdy Pan potrząsa drzewem twojego życia tak, że liście spadają, wtedy pragnie tylko tego, abyś przez gołe gałęzie tym lepiej widział błękit nieba.Lepiej być skromnym i pracować na siebie niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb.Lepiej twardo stąpać po ziemi, niż lekko unosić się w powietrzu.Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią.Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go.