zaufa­nie-jest dla-mnie-czymś-trud­nym-do zreali­zowa­nia-bo z re­guły-i doświad­cze­nia-życiowe­go-nie ufam-ludziom~pa­weł
rychcikzaufa­niejest dlamnieczymśtrud­nymdo zreali­zowa­niabo z re­gułyi doświad­cze­niażyciowe­gonie ufamludziom~pa­wełrychlica zaufa­nie jest dlajest dla mniemnie czymśczymś trud­nymtrud­nym do zreali­zowa­niabo z re­guły i doświad­cze­niai doświad­cze­nia życiowe­gożyciowe­go nie ufamzaufa­nie jest dla mniejest dla mnie czymśmnie czymś trud­nymczymś trud­nym do zreali­zowa­niabo z re­guły i doświad­cze­nia życiowe­goi doświad­cze­nia życiowe­go nie ufamzaufa­nie jest dla mnie czymśjest dla mnie czymś trud­nymmnie czymś trud­nym do zreali­zowa­niabo z re­guły i doświad­cze­nia życiowe­go nie ufamzaufa­nie jest dla mnie czymś trud­nymjest dla mnie czymś trud­nym do zreali­zowa­nia

Wiado­mo, że ta­ki a ta­ki po­mysł jest nie do zreali­zowa­nia. Ale żyje so­bie ja­kiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie do­konu­je te­go wynalazku. -Albert Einstein
wiado­mo-że ­ki-a ­ki-po­mysł-jest nie do zreali­zowa­nia-ale żyje-so­bie-ja­kiś-nieuk-który-o tym-nie wie-i on właśnie
Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno
doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście
Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Równa­nia są dla mnie ważniej­sze, gdyż po­lity­ka jest czymś is­totnym tyl­ko dzi­siaj, a równa­nia są wieczne. -Albert Einstein
równa­nia-są dla-mnie-ważniej­sze-gdyż-po­lity­ka-jest czymś-is­totnym-tyl­ko-dzi­siaj-a równa­nia-są wieczne
cza­sem-od­noszĘ-­kie-wrażenie-że ludziom-nie chodzi-o ­mo-za­bija­nie-tyl­ko o chorą-przy­jem­ność-z za­bija­nia-~pa­weł