zaufaj mi a po­każe Ci jak się ma­nipu­luje czasem 


zaufaj-mi a po­każe-ci jak ę-­nipu­luje-czasem 
badtomekzaufajmi a po­każeci jak sięma­nipu­lujeczasem zaufaj mi a po­każemi a po­każe ci jak sięci jak się ma­nipu­lujema­nipu­luje czasem zaufaj mi a po­każe ci jak sięmi a po­każe ci jak się ma­nipu­lujeci jak się ma­nipu­luje czasem zaufaj mi a po­każe ci jak się ma­nipu­lujemi a po­każe ci jak się ma­nipu­luje czasem zaufaj mi a po­każe ci jak się ma­nipu­luje czasem 

W końcu po­wie­dzieli Po­zos­tała tyl­ko kwes­tia Kiedy po­sadzą złodziei Wier­sz de­dykuję zma­nipu­lowa­nym wy­bor­com spod zna­ku za­kodo­wane­go mózgu. Oto efekt rządów: -kłam­stwa , ma­nipu­lac­je i zbrod­nie w tym i ta naj­większa -smo­leńska oraz gra­bienie państwa na skalę hur­tową .A te­raz chodź daj mi swą dłoń i zaufaj tak jak tyl­ko Ty potrafisz...A gdy­by tak zniknąć nag­le? Zam­knąć się w do­mu i wyłączyć całą elek­tro­nikę.. to tak sa­mo jak­by nic ni­komu nie mówiąc pójść przed siebie? Techno­logia zbyt szyb­ko po­suwa się do przo­du, a nas, ludzi to wszys­tko prze­ras­ta i pod­da­jemy się ma­nipu­lac­ji Internetowej.Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii.Jeżel jesteś werzący módl sę jak najczęścej i daj sę prowadzć Bogu, zaufaj Mu, On poprowadzi cię najwłaścwszą drogą, także w chwlach, gdy doznajesz cerpeiń i niepowodzeń.Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztuką