Zauważasz sens Cie­szy- niektórych śmieszy Rozczarowanie K.A.Sz. 23.09.2015r.


zauważasz-sens-cie­szy-niektórych-śmieszy-rozczarowanie-kasz-23092015r
criszauważaszsenscie­szyniektórychśmieszyrozczarowaniekasz23092015rzauważasz senssens cie­szyniektórych śmieszyśmieszy rozczarowaniezauważasz sens cie­szyniektórych śmieszy rozczarowanie

Niektórych zły los Strzeże przed kataklizmem Opat­rzność boska Krys­ty­na Sz.  09.06.2015r. -krysta
niektórych-zły-los-strzeże-przed-kataklizmem-opat­rzność-boska-krys­ty­na-sz- 09062015r
Huśtaw­ka myśli Szczególne rozważania Odzys­ka­ny sens Krys­ty­na Sz. 10.02.2015r. -krysta
huśtaw­ka-myśli-szczególne-rozważania-odzys­ka­ny-sens-krys­ty­na-sz-10022015r
Przy tej suszy to Wo­da naj­cenniej­szy skarb (Po­le)j, pić chce(my) K.A.Sz. 09.08.2015r. in­spi­rac­ja- piekiel­ny upał... -Cris
przy-tej suszy-to-wo­da-naj­cenniej­szy-skarb-po­j-pić-chcemy-kasz-09082015r-in­spi­rac­ja-piekiel­ny-upał
Dla niektórych jes­teśmy niedostępni aby spraw­dzić czy ich uczu­cie jest prawdziwe. -AnDree
dla-niektórych-jes­teśmy-niedostępni-aby spraw­dzić-czy-ich-uczu­cie-jest prawdziwe
niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica