Zauważono we Francji, iż z chwilą gdy człowiek wchodzi w jakieś grono, od razu przejmuje to, co się zwie l'esprit du corps.


zauważono-we-francji-iż-z-chwilą-gdy-człowiek-wchodzi-w-jakieś-grono-od-razu-przejmuje-to-co-ę-zwie-l'esprit-corps
montesquieuzauważonowefrancjichwilągdyczłowiekwchodzijakieśgronoodrazuprzejmujetocosięzwiel'espritcorpszauważono wewe francjiz chwiląchwilą gdygdy człowiekczłowiek wchodziwchodzi ww jakieśjakieś gronood razurazu przejmujeco sięsię zwiezwie l'espritl'esprit dudu corpszauważono we francjiiż z chwiląz chwilą gdychwilą gdy człowiekgdy człowiek wchodziczłowiek wchodzi wwchodzi w jakieśw jakieś gronood razu przejmujeco się zwiesię zwie l'espritzwie l'esprit dul'esprit du corpsiż z chwilą gdyz chwilą gdy człowiekchwilą gdy człowiek wchodzigdy człowiek wchodzi wczłowiek wchodzi w jakieśwchodzi w jakieś gronoco się zwie l'espritsię zwie l'esprit duzwie l'esprit du corpsiż z chwilą gdy człowiekz chwilą gdy człowiek wchodzichwilą gdy człowiek wchodzi wgdy człowiek wchodzi w jakieśczłowiek wchodzi w jakieś gronoco się zwie l'esprit dusię zwie l'esprit du corps

Pies różni się od człowieka tym, że szczeka, gdy gość wchodzi; człowiek zaś obszczekuje go, gdy już jest za drzwiami.Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się, jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno.Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno.Niewinność mężczyzny zwie się honorem, honor kobiety zwie się niewinnością.Człowiek wchodzi w głąb siebie samego, zwraca się ku sobie, sobą się staje w bólu.Moje serce obawia się cierpień - Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie, I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i Wiecznością.