Zaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie. Nie zaw­sze świadomie, ale będziemy. Jed­ność dusz 


zaw­sze-będziemy-gdzieś-blis­ko-siebie-nie-zaw­sze-świadomie-ale-będziemy-jed­ność-dusz 
nikaaaazaw­szebędziemygdzieśblis­kosiebieniezaw­szeświadomiealebędziemyjed­nośćdusz zaw­sze będziemybędziemy gdzieśgdzieś blis­koblis­ko siebienie zaw­szezaw­sze świadomieale będziemyjed­ność dusz zaw­sze będziemy gdzieśbędziemy gdzieś blis­kogdzieś blis­ko siebienie zaw­sze świadomiezaw­sze będziemy gdzieś blis­kobędziemy gdzieś blis­ko siebiezaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie

- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie.Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Nie chcę budzić się ze snu, w którym czuję, że na zaw­sze będziemy razem… Wkrótce będziemy parą starych, pomarszczonych stworzeń. Nie szkodzi - im brzydsi będziemy w oczach innych, tym piękniejsi będziemy dla siebie nawzajem.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.