Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.


zaw­sze-cię-już-znajdę-nie ważne-w ja­kim-wciele­niu-za ża-część-mo­jej-duszy-zos­ła-przy­pisa­na-to­bie-mi­mo iż cza­sem
fisherzaw­szecięjużznajdęnie ważnew ja­kimwciele­niuza dużaczęśćmo­jejduszyzos­tałaprzy­pisa­nato­biemi­mo iż cza­semmogęmyślećże błądzezaw­sze będę sięzbliżałdo ciebiebo zaw­szebędęw drodzezaw­sze cięcię jużjuż znajdęnie ważne w ja­kimw ja­kim wciele­niuza duża częśćczęść mo­jejmo­jej duszyduszy zos­tałazos­tała przy­pisa­naprzy­pisa­na to­biemogę myślećzaw­sze będę się zbliżałzbliżał do ciebiebo zaw­sze będębędę w drodzezaw­sze cię jużcię już znajdęnie ważne w ja­kim wciele­niuza duża część mo­jejczęść mo­jej duszymo­jej duszy zos­taładuszy zos­tała przy­pisa­nazos­tała przy­pisa­na to­biezaw­sze będę się zbliżał do ciebiebo zaw­sze będę w drodze

'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...W twoich oczach widzę to dziec­ko, które od ra­zu pokochałeś i słyszę w duszy każde słowo, które wypowiadałeś, kiedy ja, nie pot­ra­fiłam Ci odpowiedzieć. Te­raz jes­tem już duża i chcę Ci powiedzieć. Ta­to, to Ty trzy­masz mnie przy życiu. Nie ważne jak da­leko będę, ono zaw­sze bi­je dla Ciebie.Ja zaw­sze będę tą drugą, Ty zaw­sze będziesz tym pierwszym.Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to