Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne.


zaw­sze-dziękuję-bo­gu-że mnie-uczy­ł-człowiekiem-wierzącym-bo z moim-us­po­sobieniem-życie-bez-wiary-byłoby-ohyd­ne-ach gdy­by
jan du plessiszaw­szedziękujębo­guże mnieuczy­niłczłowiekiemwierzącymbo z moimus­po­sobieniemżyciebezwiarybyłobyohyd­neach gdy­bynie byłotyl­koprzejściemnieznośnezaw­sze dziękujędziękuję bo­guże mnie uczy­niłuczy­nił człowiekiemczłowiekiem wierzącymbo z moim us­po­sobieniemus­po­sobieniem życieżycie bezbez wiarywiary byłobybyłoby ohyd­neżycie nie byłonie było tyl­kotyl­ko przejściembyłoby nieznośnezaw­sze dziękuję bo­guże mnie uczy­nił człowiekiemuczy­nił człowiekiem wierzącymbo z moim us­po­sobieniem życieus­po­sobieniem życie bezżycie bez wiarybez wiary byłobywiary byłoby ohyd­neżycie nie było tyl­konie było tyl­ko przejściem

Życie jest czymś wyjątkowym... Lecz gdy­by nie było życia nie byłoby cierpienia...Nie spodziewaj­cie się, że życie wasze będzie usłane różami; nie byłoby zresztą za­baw­ne gdy­by tak było.Życie nie może być ckliwe. Nasze życie to szlachetnie, swobodnie rosnące drzewo. Byłoby głupotą wieszać nań choinkowe upiększenia; i bez nich jest piękne.Życie byłoby miłe, gdy­by wszys­tko było słod­kie. I sa­ma sól jest gorzka, ale trochę so­li do pot­ra­wy na­daje smak. Trud­ności są solą życia.Życie bez muzyki byłoby pomyłką.