zaw­sze i wszedzie pisze sie o Bo­gu z Wiel­kiej Literuchny, al­bo­wiem świętym Bożym nat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzie byc posłusznym ! 


zaw­sze-i wszedzie-pisze-sie-o bo­gu-z wiel­kiej-literuchny-al­bo­wiem-świętym-bożym-nat­chnieniom-trze­ba-zaw­sze-i wszedzie-byc
jacobzaw­szei wszedziepiszesieo bo­guz wiel­kiejliteruchnyal­bo­wiemświętymbożymnat­chnieniomtrze­babycposłusznym zaw­sze i wszedziei wszedzie piszepisze siesie o bo­guo bo­gu z wiel­kiejz wiel­kiej literuchnyal­bo­wiem świętymświętym bożymbożym nat­chnieniomnat­chnieniom trze­batrze­ba zaw­szezaw­sze i wszedziei wszedzie bycbyc posłusznymzaw­sze i wszedzie piszei wszedzie pisze siepisze sie o bo­gusie o bo­gu z wiel­kiejo bo­gu z wiel­kiej literuchnyal­bo­wiem świętym bożymświętym bożym nat­chnieniombożym nat­chnieniom trze­banat­chnieniom trze­ba zaw­szetrze­ba zaw­sze i wszedziezaw­sze i wszedzie byci wszedzie byc posłusznymzaw­sze i wszedzie pisze siei wszedzie pisze sie o bo­gupisze sie o bo­gu z wiel­kiejsie o bo­gu z wiel­kiej literuchnyal­bo­wiem świętym bożym nat­chnieniomświętym bożym nat­chnieniom trze­babożym nat­chnieniom trze­ba zaw­szenat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzietrze­ba zaw­sze i wszedzie byczaw­sze i wszedzie byc posłusznymzaw­sze i wszedzie pisze sie o bo­gui wszedzie pisze sie o bo­gu z wiel­kiejpisze sie o bo­gu z wiel­kiej literuchnyal­bo­wiem świętym bożym nat­chnieniom trze­baświętym bożym nat­chnieniom trze­ba zaw­szebożym nat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzienat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzie byctrze­ba zaw­sze i wszedzie byc posłusznym

Tak w każdym miej­scu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zaw­sze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Człowiek podły wszędzie, zaw­sze jest wolny.Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*