Zaw­sze jed­nak roz­poznaję siły, które mają kształto­wać mo­je życie. Poz­wa­lam im działać. Cza­sem prze­walają się przez mo­je życie jak hu­ragan. Kiedy in­dziej wstrząsają tyl­ko grun­tem pod moimi sto­pami, tak że tkwią później na in­nej ziemi, a wte­dy ktoś lub coś zos­ta­je pochłonięty. Umac­niam swoją po­zycję w cza­sie trzęsienia ziemi. Kładę się i poz­wa­lam, by hu­ragan prze­leciał na­de mną. Nig­dy nie walczę.


zaw­sze-jed­nak-roz­poznaję-ły-które-mają-kształto­wać-mo­-życie-poz­wa­lam im działać-cza­sem prze­walają ę-przez-mo­
josephine hartzaw­szejed­nakroz­poznajęsiłyktóremająkształto­waćmo­jeżyciepoz­wa­lam im działaćcza­sem prze­walają sięprzezżyciejak hu­ragankiedy in­dziejwstrząsajątyl­kogrun­tempodmoimisto­pamitakże tkwiąpóźniejna in­nejziemia wte­dyktoślubcośzos­ta­jepochłoniętyumac­niam swojąpo­zycjęw cza­sietrzęsieniaziemikładę sięi poz­wa­lamby hu­raganprze­leciałna­demnąnig­dy nie walczęzaw­sze jed­nakjed­nak roz­poznajęroz­poznaję siłyktóre mająmają kształto­waćkształto­wać mo­jemo­je życiecza­sem prze­walają się przezprzez mo­jemo­je życieżycie jak hu­ragankiedy in­dziej wstrząsająwstrząsają tyl­kotyl­ko grun­temgrun­tem podpod moimimoimi sto­pamitak że tkwiąże tkwią późniejpóźniej na in­nejna in­nej ziemia wte­dy ktośktoś lublub coścoś zos­ta­jezos­ta­je pochłoniętyumac­niam swoją po­zycjępo­zycję w cza­siew cza­sie trzęsieniatrzęsienia ziemikładę się i poz­wa­lamby hu­ragan prze­leciałprze­leciał na­dena­de mnązaw­sze jed­nak roz­poznajęjed­nak roz­poznaję siłyktóre mają kształto­waćmają kształto­wać mo­jekształto­wać mo­je życiecza­sem prze­walają się przez mo­jeprzez mo­je życiemo­je życie jak hu­ragankiedy in­dziej wstrząsają tyl­kowstrząsają tyl­ko grun­temtyl­ko grun­tem podgrun­tem pod moimipod moimi sto­pamitak że tkwią późniejże tkwią później na in­nejpóźniej na in­nej ziemia wte­dy ktoś lubktoś lub coślub coś zos­ta­jecoś zos­ta­je pochłoniętyumac­niam swoją po­zycję w cza­siepo­zycję w cza­sie trzęsieniaw cza­sie trzęsienia ziemiby hu­ragan prze­leciał na­deprze­leciał na­de mną

Dziękuję za wspom­nienia, które będą ze mną na zaw­sze. Jed­nak naj­bar­dziej za to, że po­kazałeś mi, iż na­dej­dzie czas, kiedy będę mogła poz­wo­lić Ci odejść. -szantiil
dziękuję-za wspom­nienia-które-będą-ze mną-na zaw­sze-jed­nak naj­bar­dziej-za to-że po­kazałeś-mi-iż na­dej­dzie-czas-kiedy