Zaw­sze jest le­piej, żeby ten, kto wzbudza w nas strach, bał się nas bardziej.


zaw­sze-jest ­piej-żeby-ten-kto-wzbudza-w nas-strach-bał ę-nas-bardziej
umberto ecozaw­szejest le­piejżebytenktowzbudzaw nasstrachbał sięnasbardziejzaw­sze jest le­piejżeby tenkto wzbudzawzbudza w nasw nas strachbał się nasnas bardziejkto wzbudza w naswzbudza w nas strachbał się nas bardziejkto wzbudza w nas strach

Zawsze lepiej, żeby ten, kto budzi w nas strach, bał się bardziej niż my.Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie.I oby świat za­pamiętał Nas już na zaw­sze. Żeby nig­dy nie po­minął w swoich baj­kach Naszych serc.Dzi­siaj pier­wsze święta bez Ciebie.. bez Was. Życzę Wam abyście żyli wie­cznie tam w niebie, strzeg­li nas, czu­wali nad na­mi.. Spójrzcie na nas z nieba, na ten wi­gilij­ny stół, po­nieważ zaw­sze będzie cze­kać pus­te miej­sce przy sto­le.. [*][*][*][*] Nieważne jak da­leko od do­mu rzu­ci nas życie, wspom­nienia zaw­sze nas tam przyp­ro­wadzą. Z cyk­lu po­wieści W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest.