Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata.


zaw­sze-miło-jest wie­dzieć-że ktoś- gorzej-od nas-ktoś prze­cież-mu­-być-tyłkiem-te­go-świata
terry pratchettzaw­szemiłojest wie­dziećże ktośma gorzejod nasktoś prze­cieżmu­sibyćtyłkiemte­goświatazaw­sze miłomiło jest wie­dziećże ktoś ma gorzejma gorzej od nasktoś prze­cież mu­simu­si byćbyć tyłkiemtyłkiem te­gote­go światazaw­sze miło jest wie­dziećże ktoś ma gorzej od nasktoś prze­cież mu­si byćmu­si być tyłkiembyć tyłkiem te­gotyłkiem te­go świataktoś prze­cież mu­si być tyłkiemmu­si być tyłkiem te­gobyć tyłkiem te­go świataktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­gomu­si być tyłkiem te­go świata

Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie.Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...Miłoby było wie­dzieć, że ktoś się o nas troszczy.Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce.