Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata.


zaw­sze-miło-jest wie­dzieć-że ktoś- gorzej-od nas-ktoś prze­cież-mu­-być-tyłkiem-te­go-świata
terry pratchettzaw­szemiłojest wie­dziećże ktośma gorzejod nasktoś prze­cieżmu­sibyćtyłkiemte­goświatazaw­sze miłomiło jest wie­dziećże ktoś ma gorzejma gorzej od nasktoś prze­cież mu­simu­si byćbyć tyłkiemtyłkiem te­gote­go światazaw­sze miło jest wie­dziećże ktoś ma gorzej od nasktoś prze­cież mu­si byćmu­si być tyłkiembyć tyłkiem te­gotyłkiem te­go świataktoś prze­cież mu­si być tyłkiemmu­si być tyłkiem te­gobyć tyłkiem te­go świataktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­gomu­si być tyłkiem te­go świata

Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie. -NightHuntress
nikt-z nas-nie jest nieis­tniejącym-by­tem-zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto-o nas-wie
Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia
nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy
Miłoby było wie­dzieć, że ktoś się o nas troszczy. -opuszczona
miłoby-było-wie­dzieć-że ktoś ę-o nas-troszczy