Zaw­sze mnie py­tają, czy nie boję się, że pew­ne­go dnia stwier­dzę, że nie mam już żad­ne­go po­mysłu na film. To mi nie gro­zi. Boję się cze­goś zu­pełnie in­ne­go – że umrę za­nim zdążę sfil­mo­wać wszys­tkie mo­je pomysły.


zaw­sze-mnie-py­tają-czy-nie boję-ę-że pew­ne­go-dnia-stwier­dzę-że nie mam-już-żad­ne­go-po­mysłu-na film
woody allenzaw­szemniepy­tajączynie bojęsięże pew­ne­godniastwier­dzęże nie mamjużżad­ne­gopo­mysłuna filmto mi nie gro­ziboję sięcze­gośzu­pełniein­ne­go– że umręza­nimzdążęsfil­mo­waćwszys­tkiemo­jepomysłyzaw­sze mniemnie py­tajączy nie bojęnie boję sięże pew­ne­go dniadnia stwier­dzęże nie mam jużjuż żad­ne­gożad­ne­go po­mysłupo­mysłu na filmboję się cze­goścze­goś zu­pełniezu­pełnie in­ne­goin­ne­go – że umrę– że umrę za­nimza­nim zdążęzdążę sfil­mo­waćsfil­mo­wać wszys­tkiewszys­tkie mo­jemo­je pomysłyzaw­sze mnie py­tajączy nie boję sięże pew­ne­go dnia stwier­dzęże nie mam już żad­ne­gojuż żad­ne­go po­mysłużad­ne­go po­mysłu na filmboję się cze­goś zu­pełniecze­goś zu­pełnie in­ne­gozu­pełnie in­ne­go – że umręin­ne­go – że umrę za­nim– że umrę za­nim zdążęza­nim zdążę sfil­mo­waćzdążę sfil­mo­wać wszys­tkiesfil­mo­wać wszys­tkie mo­jewszys­tkie mo­je pomysły