Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj? 


zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
sienkizaw­szepat­rzyszw jut­roaleczypa­miętaszpat­rzećw dzisiaj zaw­sze pat­rzyszpat­rzysz w jut­roale czyczy pa­miętaszpa­miętasz pat­rzećzaw­sze pat­rzysz w jut­roale czy pa­miętaszczy pa­miętasz pat­rzećale czy pa­miętasz pat­rzeć

Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją...Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.  Po­wiedz mi Czy przez uczuć mgłę dos­trze­gasz Praw­dziwą mnie ? Po­wiedz skąd wiesz, że mnie chcesz Dziś, jut­ro i po­jut­rze też… Wy­daję mi się to być za proste… Pat­rzysz w mo­je oczy Widzę w Twych to coś… Czy wiesz Kim jes­tem ? Czy wiesz Ko­mu chcesz od­dać swo­je życie, Swo­je ser­ce ? Boję się… Pod­daję się… Przed uczu­ciem nie ucieknę… Przed Tobą nie zbiegnę… Po pros­tu nie mogę… Nie umiem… Nie chcę…