zaw­sze-pragnęłam-zna­lezienia-ko­goś-kto-będzie-ze mną-bez-wzglę-na to-jak trud­no-jest ze mną-byćzawsze 
paulinawzaw­szepragnęłamzna­lezieniako­gośktobędzieze mnąbezwzględuna tojak trud­nojest ze mnąbyćzawsze zaw­sze pragnęłampragnęłam zna­lezieniazna­lezienia ko­gośkto będziebędzie ze mnąbez względuwzględu na tojak trud­no jest ze mnązaw­sze pragnęłam zna­lezieniapragnęłam zna­lezienia ko­gośkto będzie ze mnąbez względu na tozaw­sze pragnęłam zna­lezienia ko­goś

Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.Tańczył ze mną przy­tulo­ny pod gwiaz­da­mi i było tak, jak miało być od początku świata, od zaw­sze, na­reszcie... i nig­dy więcej...Szu­kam ko­goś kto nie będzie się szar­pał... ze mną z życiem. Kto nau­czy mnie pew­nie sta­wiać kro­ki... w przyszłość.O ko­goś, kto wraz ze mną nie będzie spał w no­cy, kiedy zmar­twienia nie poz­wolą mi zasnąć... In­spi­rowa­ne przez ~Tyg­rys i ~eyesOFsoul Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Kiedyś twier­dziłeś, że zaw­sze będziesz stał za mną murem. Te­raz mówię do Ciebie jak do ściany...