zaw­sze-pragnęłam-zna­lezienia-ko­goś-kto-będzie-ze mną-bez-wzglę-na to-jak trud­no-jest ze mną-byćzawsze 
paulinawzaw­szepragnęłamzna­lezieniako­gośktobędzieze mnąbezwzględuna tojak trud­nojest ze mnąbyćzawsze zaw­sze pragnęłampragnęłam zna­lezieniazna­lezienia ko­gośkto będziebędzie ze mnąbez względuwzględu na tojak trud­no jest ze mnązaw­sze pragnęłam zna­lezieniapragnęłam zna­lezienia ko­gośkto będzie ze mnąbez względu na tozaw­sze pragnęłam zna­lezienia ko­goś

Tańczył ze mną przy­tulo­ny pod gwiaz­da­mi i było tak, jak miało być od początku świata, od zaw­sze, na­reszcie... i nig­dy więcej... -opuszczona
tańczył-ze mną-przy­tulo­ny-pod-gwiaz­da­mi-i było-tak-jak miało-być-od początku-świata-od zaw­sze-na­reszcie-i nig­dy
Szu­kam ko­goś kto nie będzie się szar­pał... ze mną z życiem. Kto nau­czy mnie pew­nie sta­wiać kro­ki... w przyszłość. -Majka_Majdan
szu­kam-ko­goś-kto-nie będzie ę-szar­pał-ze mną-z życiem-kto nau­czy-mnie-pew­nie-sta­wiać-kro­ki-w przyszłość
O ko­goś, kto wraz ze mną nie będzie spał w no­cy, kiedy zmar­twienia nie poz­wolą mi zasnąć... In­spi­rowa­ne przez ~Tyg­rys i ~eyesOFsoul  -Andrea
o ko­goś-kto-wraz-ze mną-nie będzie-spał-w no­cy-kiedy-zmar­twienia-nie poz­wolą-mi zasnąć-in­spi­rowa­ne-przez-~tyg­rys
Kiedyś twier­dziłeś, że zaw­sze będziesz stał za mną murem. Te­raz mówię do Ciebie jak do ściany... -Andrea
kiedyś-twier­dziłeś-że zaw­sze-będziesz-stał-za mną-murem-te­raz-mówię-do ciebie-jak do ściany