Zaw­sze sta­raj się postępo­wać jak na­leży. Chy­ba że su­mienie ci nie pozwala.


zaw­sze-sta­raj ę-postępo­wać-jak na­ży-chy­ba że su­mienie- nie pozwala
forrest gumpzaw­szesta­raj siępostępo­waćjak na­leżychy­ba że su­mienieci nie pozwalazaw­sze sta­raj sięsta­raj się postępo­waćpostępo­wać jak na­leżychy­ba że su­mienie ci nie pozwalazaw­sze sta­raj się postępo­waćsta­raj się postępo­wać jak na­leżyzaw­sze sta­raj się postępo­wać jak na­leży

Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Sta­raj się zaw­sze dob­rze wygladać! Kto po­wie­dział, że miłość oślepia? To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam.Dob­re uczyn­ki nie zaw­sze wy­nikają tyl­ko z egoiz­mu. Zdarzają się, na­tural­nie, postępki całko­wicie ano­nimo­we i bez nadziei na zapłatę, ale prze­ważnie ofiaro­daw­ca nie czu­je się za­dowo­lony, jeżeli sam nie może zo­baczyć skutków swo­jego postępo­wania, dopóki nie prze­kona się ja­ki szczęśli­wy i wdzięczny jest ten, które­mu pomógł. Większość dob­rych uczynków to postępo­wanie egois­tyczne, bo chce­my czuć się szlachet­ni i bar­dziej wartościowi.