Zaw­sze z którejś am­bo­ny jest się wyklętym.


zaw­sze-z którejś-am­bo­ny-jest ę-wyklętym
janina ipohorskazaw­szez którejśam­bo­nyjest sięwyklętymzaw­sze z którejśz którejś am­bo­nyam­bo­ny jest sięjest się wyklętymzaw­sze z którejś am­bo­nyz którejś am­bo­ny jest sięam­bo­ny jest się wyklętymzaw­sze z którejś am­bo­ny jest sięz którejś am­bo­ny jest się wyklętymzaw­sze z którejś am­bo­ny jest się wyklętym

Zawsze z którejś ambony jest się wyklętym.Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Zaw­sze jest ja­kieś wyjście, lecz nie zaw­sze ma się do niego klucz.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.