Zawsze łatwo pisać rozwlekle: zwięzłość - oto co zabiera czas.


zawsze-łatwo-pisać-rozwlekle-zwięzłość-oto-co-zabiera-czas
henri alainzawszełatwopisaćrozwleklezwięzłośćotocozabieraczaszawsze łatwołatwo pisaćpisać rozwleklezwięzłośćotooto coco zabierazabiera czaszawsze łatwo pisaćłatwo pisać rozwlekleoto cooto co zabieraco zabiera czaszawsze łatwo pisać rozwlekleoto co zabieraoto co zabiera czasoto co zabiera czas

Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć.Czas zabiera nam wszystko, nawet nasze myśli.Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas.Historię musiano zawsze pisać według jakiegoś kryterium wziętego spoza niej.Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść.Łatwo wytrzymać próbę czasu, jeżeli nie jest to czas próby.