Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości.


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
william hardcastlezawszeistniejeniebezpieczeństwożezbytniatroskalosmniej­szościoderwienasodmyśleniapotrzebachwiększościzawsze istniejeistnieje niebezpieczeństwoże zbytniazbytnia troskatroska oo loslos mniej­szościmniej­szości oderwieoderwie nasnas odod myśleniamyślenia oo potrzebachpotrzebach większościzawsze istnieje niebezpieczeństwoże zbytnia troskazbytnia troska otroska o loso los mniej­szościlos mniej­szości oderwiemniej­szości oderwie nasoderwie nas odnas od myśleniaod myślenia omyślenia o potrzebacho potrzebach większościże zbytnia troska ozbytnia troska o lostroska o los mniej­szościo los mniej­szości oderwielos mniej­szości oderwie nasmniej­szości oderwie nas ododerwie nas od myślenianas od myślenia ood myślenia o potrzebachmyślenia o potrzebach większościże zbytnia troska o loszbytnia troska o los mniej­szościtroska o los mniej­szości oderwieo los mniej­szości oderwie naslos mniej­szości oderwie nas odmniej­szości oderwie nas od myśleniaoderwie nas od myślenia onas od myślenia o potrzebachod myślenia o potrzebach większości

Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu. -Feliks Chaalibóg
u-większoś-ludzi-proces-myślenia-ogranicza-ę-do-wyboru-spośród-cudzych-sądów-według-instynktownego-poczucia-własnego-interesu
Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda. -Paulo Coelho
prawda-jest-zawsze-tam-gdzie-istnieje-wiara-ilekroć-człowiek-z-czystym-sercem-podąży-drogą-wiary-zawsze-uda-mu-ę-połączyć-z-bogiem-i-czynić
Przekleństwo nader życzliwe: oby nas ogarnęła zaraza myślenia! -Zbigniew Waydyk
przekleństwo-nader-życzliwe-oby-nas-ogarnęła-zaraza-myślenia
Cza­sami wiemy, że coś się wy­darzy, na­wet jeśli nie uświada­miamy so­bie swo­jej wie­dzy. Żyje­my w te­raźniej­szości, ale przez cały czas tkwi w nas przyszłość. -Paul Auster
cza­sami-wiemy-że coś ę-wy­darzy-na­wet-śli-nie uświada­miamy-so­bie-swo­jej-wie­dzy-Żyje­my w te­raźniej­szoś-ale-przez-cały