Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości.


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
william hardcastlezawszeistniejeniebezpieczeństwożezbytniatroskalosmniejszościoderwienasodmyśleniapotrzebachwiększościzawsze istniejeistnieje niebezpieczeństwoże zbytniazbytnia troskatroska oo loslos mniejszościmniejszości oderwieoderwie nasnas odod myśleniamyślenia oo potrzebachpotrzebach większościzawsze istnieje niebezpieczeństwoże zbytnia troskazbytnia troska otroska o loso los mniejszościlos mniejszości oderwiemniejszości oderwie nasoderwie nas odnas od myśleniaod myślenia omyślenia o potrzebacho potrzebach większościże zbytnia troska ozbytnia troska o lostroska o los mniejszościo los mniejszości oderwielos mniejszości oderwie nasmniejszości oderwie nas ododerwie nas od myślenianas od myślenia ood myślenia o potrzebachmyślenia o potrzebach większościże zbytnia troska o loszbytnia troska o los mniejszościtroska o los mniejszości oderwieo los mniejszości oderwie naslos mniejszości oderwie nas odmniejszości oderwie nas od myśleniaoderwie nas od myślenia onas od myślenia o potrzebachod myślenia o potrzebach większości

Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości.U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda.Przekleństwo nader życzliwe: oby nas ogarnęła zaraza myślenia!Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość.