Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości.


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
william hardcastlezawszeistniejeniebezpieczeństwożezbytniatroskalosmniejszościoderwienasodmyśleniapotrzebachwiększościzawsze istniejeistnieje niebezpieczeństwoże zbytniazbytnia troskatroska oo loslos mniejszościmniejszości oderwieoderwie nasnas odod myśleniamyślenia oo potrzebachpotrzebach większościzawsze istnieje niebezpieczeństwoże zbytnia troskazbytnia troska otroska o loso los mniejszościlos mniejszości oderwiemniejszości oderwie nasoderwie nas odnas od myśleniaod myślenia omyślenia o potrzebacho potrzebach większościże zbytnia troska ozbytnia troska o lostroska o los mniejszościo los mniejszości oderwielos mniejszości oderwie nasmniejszości oderwie nas ododerwie nas od myślenianas od myślenia ood myślenia o potrzebachmyślenia o potrzebach większościże zbytnia troska o loszbytnia troska o los mniejszościtroska o los mniejszości oderwieo los mniejszości oderwie naslos mniejszości oderwie nas odmniejszości oderwie nas od myśleniaoderwie nas od myślenia onas od myślenia o potrzebachod myślenia o potrzebach większości

Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu. -Feliks Chaalibóg
u-większoś-ludzi-proces-myślenia-ogranicza-ę-do-wyboru-spośród-cudzych-sądów-według-instynktownego-poczucia-własnego-interesu
Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda. -Paulo Coelho
prawda-jest-zawsze-tam-gdzie-istnieje-wiara-ilekroć-człowiek-z-czystym-sercem-podąży-drogą-wiary-zawsze-uda-mu-ę-połączyć-z-bogiem-i-czynić
Przekleństwo nader życzliwe: oby nas ogarnęła zaraza myślenia! -Zbigniew Waydyk
przekleństwo-nader-życzliwe-oby-nas-ogarnęła-zaraza-myślenia
Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość. -George Bernard Shaw
demokracja-zastępuje-mianowanie-zepsutej-mniejszoś-wyborem-dokonanym-przez-niekompetentną-większość