Zawsze jestem gotów się uczyć, chociaż nie zawsze chcę, żeby mnie uczono.


zawsze-jestem-gotów-ę-uczyć-chociaż-nie-zawsze-chcę-żeby-mnie-uczono
winston churchillzawszejestemgotówsięuczyćchociażniezawszechcężebymnieuczonozawsze jestemjestem gotówgotów sięsię uczyćchociaż nienie zawszezawsze chcężeby mniemnie uczonozawsze jestem gotówjestem gotów sięgotów się uczyćchociaż nie zawszenie zawsze chcężeby mnie uczonozawsze jestem gotów sięjestem gotów się uczyćchociaż nie zawsze chcęzawsze jestem gotów się uczyć

kocham-to-znaczy-jestem-wolny-jestem-gotów-na-śmierć
Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów! -Michał Kozal
abyś-ź-nie-umarł-żyj-dobrze-jak-żołnierz-na-warcie-bądź-zawsze-gotów