Zawsze lepiej, żeby ten, kto budzi w nas strach, bał się bardziej niż my.


zawsze-lepiej-żeby-ten-kto-budzi-w-nas-strach-bał-ę-bardziej-ż-my
umberto ecozawszelepiejżebytenktobudzinasstrachbałsiębardziejniżmyzawsze lepiejżeby tenkto budzibudzi ww nasnas strachbał sięsię bardziejbardziej niżniż mykto budzi wbudzi w nasw nas strachbał się bardziejsię bardziej niżbardziej niż mykto budzi w nasbudzi w nas strachbał się bardziej niżsię bardziej niż mykto budzi w nas strachbał się bardziej niż my

Zaw­sze jest le­piej, żeby ten, kto wzbudza w nas strach, bał się nas bardziej.Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach.Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach.Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli.Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.