Zawsze mnie pytają, czy nie boję się, że pewnego dnia stwierdzę, że nie mam już żadnego pomysłu na film. To mi nie grozi. Boję się czegoś zupełnie innego – że umrę zanim zdążę sfilmować wszystkie moje pomysły.


zawsze-mnie-pytają-czy-nie-boję-ę-że-pewnego-dnia-stwierdzę-że-nie-mam-już-żadnego-pomysłu-na-film-to-mi-nie-grozi-boję-ę-czegoś
woody allenzawszemniepytajączyniebojęsiężepewnegodniastwierdzęmamjużżadnegopomysłunafilmtomigrozibojęsięczegośzupełnieinnegoumręzanimzdążęsfilmowaćwszystkiemojepomysłyzawsze mniemnie pytajączy nienie bojęboję sięże pewnegopewnego dniadnia stwierdzęże nienie mammam jużjuż żadnegożadnego pomysłupomysłu nana filmmi nienie groziboję sięsię czegośczegoś zupełniezupełnie innegoinnego –że umręumrę zanimzanim zdążęzdążę sfilmowaćsfilmować wszystkiewszystkie mojemoje pomysłyzawsze mnie pytajączy nie bojęnie boję sięże pewnego dniapewnego dnia stwierdzęże nie mamnie mam jużmam już żadnegojuż żadnego pomysłużadnego pomysłu napomysłu na filmmi nie groziboję się czegośsię czegoś zupełnieczegoś zupełnie innegozupełnie innego –innego – że– że umręże umrę zanimumrę zanim zdążęzanim zdążę sfilmowaćzdążę sfilmować wszystkiesfilmować wszystkie mojewszystkie moje pomysły

Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu... Cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie... -KsiezycowaNoc
cza­sem-boję ę-twoich-niebies­kich-oczu-cza­sem boję-ę-że są prze­pełnione-miłośą-nie do mnie