Zaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi.


zaz­dros­ne­go-człowieka-tyl­ko-płacz-bliźniego-do śmie­chu-po­budzić-potrafi
owidiuszzaz­dros­ne­goczłowiekatyl­kopłaczbliźniegodo śmie­chupo­budzićpotrafizaz­dros­ne­go człowiekaczłowieka tyl­kotyl­ko płaczpłacz bliźniegobliźniego do śmie­chudo śmie­chu po­budzićpo­budzić potrafizaz­dros­ne­go człowieka tyl­koczłowieka tyl­ko płacztyl­ko płacz bliźniegopłacz bliźniego do śmie­chubliźniego do śmie­chu po­budzićdo śmie­chu po­budzić potrafizaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płaczczłowieka tyl­ko płacz bliźniegotyl­ko płacz bliźniego do śmie­chupłacz bliźniego do śmie­chu po­budzićbliźniego do śmie­chu po­budzić potrafizaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniegoczłowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chutyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzićpłacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi

Zazdrosnego człowieka tylko płacz bliźniego do śmiechu pobudzić potrafi.Ona jest o Niego zaz­dros­na, choć nie jest jej. Głupia, to tyl­ko po­wier­nik moich żali i sekretów...Miłość jest uczu­ciem zaz­dros­nym i ty­rańskim; wówczas się tyl­ko za­dowo­li, gdy przed­miot kocha­ny poświęci mu wszys­tkie swe upo­doba­nia i namiętności.Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni.Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają.Gniew zaz­dros­nej ko­biety jest niebez­pie­czniej­szy niźli wszys­tko in­ne na ziemi.