Zaz­droszczą ci po pros­tu te­go, że jes­teś szczęśli­wym człowiekiem. Zaz­droszczą ci te­go, że ty im nie zaz­drościsz. Jedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czej egzys­ten­cji jest fakt, że niektórzy ludzie nie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mym życiem, ale ra­dość znaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niach innych.


zaz­droszczą- po pros­-te­go-że jes­teś-szczęśli­wym-człowiekiem-zaz­droszczą  te­go-że ty im nie zaz­drościsz
dean ray koontzzaz­droszcząci po pros­tute­goże jes­teśszczęśli­wymczłowiekiemzaz­droszczą ci te­goże ty im nie zaz­drościszjedną z naj­smut­niej­szychwłaści­wościczłowie­czejegzys­ten­cjijest faktże niektórzyludzienie pot­ra­fiącie­szyć sięsa­mymżyciemalera­dośćznaj­dujątyl­kow niepo­wodze­niachinnychzaz­droszczą ci po pros­tuci po pros­tu te­goże jes­teś szczęśli­wymszczęśli­wym człowiekiemjedną z naj­smut­niej­szych właści­wościwłaści­wości człowie­czejczłowie­czej egzys­ten­cjiegzys­ten­cji jest faktże niektórzy ludzieludzie nie pot­ra­fiąnie pot­ra­fią cie­szyć sięcie­szyć się sa­mymsa­mym życiemale ra­dośćra­dość znaj­dująznaj­dują tyl­kotyl­ko w niepo­wodze­niachw niepo­wodze­niach innychzaz­droszczą ci po pros­tu te­goże jes­teś szczęśli­wym człowiekiemjedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czejwłaści­wości człowie­czej egzys­ten­cjiczłowie­czej egzys­ten­cji jest faktże niektórzy ludzie nie pot­ra­fiąludzie nie pot­ra­fią cie­szyć sięnie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mymcie­szyć się sa­mym życiemale ra­dość znaj­dująra­dość znaj­dują tyl­koznaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niachtyl­ko w niepo­wodze­niach innych

To nie zaz­drość, to po pros­tu cho­ler­na pot­rze­ba by­cia z tobą, gdy jes­teś z inną. -Zielona15
to nie zaz­drość-to po pros­-cho­ler­na-pot­rze­ba-by­cia-z tobą-gdy-jes­teś-z inną
Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. -Alan Alexander Milne
jest-­­tecznie-smut­no-żeli-­memu-jest ę-nie­szczęśli­wym-ale-jest jeszcze-smut­niej-kiedy-wszys­cy-in­-twier­dzą-że też
Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-ge­nial­-są podzi­wiani-bo­gatym ę-zaz­droś-potęż-budzą-strach-ale-tyl­ko-ludziom-z cha­rak­te­rem-można-zaufać