Zaz­na­na radość Od­da­la hen złość i gniew Uśmie­chem pieści Krys­ty­na Sz. 16.08.2014r.


zaz­na­na-radość-od­da­-hen-złość-i gniew-uśmie­chem-pieś-krys­ty­na-sz-16082014r
krystazaz­na­naradośćod­da­lahenzłośći gniewuśmie­chempieścikrys­ty­nasz16082014rzaz­na­na radośćradość od­da­laod­da­la henhen złośćzłość i gniewi gniew uśmie­chemuśmie­chem pieścipieści krys­ty­nakrys­ty­na szzaz­na­na radość od­da­laradość od­da­la henod­da­la hen złośćhen złość i gniewzłość i gniew uśmie­chemi gniew uśmie­chem pieściuśmie­chem pieści krys­ty­napieści krys­ty­na szzaz­na­na radość od­da­la henradość od­da­la hen złośćod­da­la hen złość i gniewhen złość i gniew uśmie­chemzłość i gniew uśmie­chem pieścii gniew uśmie­chem pieści krys­ty­nauśmie­chem pieści krys­ty­na szzaz­na­na radość od­da­la hen złośćradość od­da­la hen złość i gniewod­da­la hen złość i gniew uśmie­chemhen złość i gniew uśmie­chem pieścizłość i gniew uśmie­chem pieści krys­ty­nai gniew uśmie­chem pieści krys­ty­na sz

Złość złością - na złość dob­ro­cią poczęstuj­my. Wspaniałomyślność. Krys­ty­na Sz. 26.01.2015r.Uśmie­cham się do moich smut­nych myśli, Uśmie­cham się do sza­rych, nud­nych spraw I wra­ca smak - smak ciepłych słońcem wiśni, Co zos­tał hen, za morzem czar­nych kaw... Do marzeń mych, co się na wiet­rze chwieją Co dzień, z nadzieją, pier­wsza uśmie­cham się! Kwiat jest uśmie­chem rośliny.Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r.Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r Adrenalina Uf­ność we włas­ne siły Potłuczo­ne szkło Krys­ty­na Sz. 01.09.2014r.