Zba­wiaj­my ludzi - jeśli nam nie uwierzą, to przy­naj­mniej może uda się ich rozbawić.


zba­wiaj­my-ludzi- śli-nam-nie uwierzą-to przy­naj­mniej-może-uda ę-ich-rozbawić
aforystokratazba­wiaj­myludzi jeślinamnie uwierząto przy­naj­mniejmożeuda sięichrozbawićzba­wiaj­my ludzi jeśli namnam nie uwierząto przy­naj­mniej możemoże uda sięuda się ichich rozbawić jeśli nam nie uwierząto przy­naj­mniej może uda sięmoże uda się ichuda się ich rozbawićto przy­naj­mniej może uda się ichmoże uda się ich rozbawićto przy­naj­mniej może uda się ich rozbawić

Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. -John Galsworthy
im-bardziej-człowiek-trzyma-ę-prawdy-tym-mniej-może-liczyć-na-to-że-mu-uwierzą
Każdy przy­pisu­je so­bie przy­naj­mniej jedną z głównych cnót, a oto mo­ja: na­leżę do niewielu uczci­wych ludzi, ja­kich kiedy­kol­wiek znałem. -Francis Scott Fitzgerald
każdy-przy­pisu­-so­bie-przy­naj­mniej-jedną-z głównych-cnót-a oto-mo­ja-na­żę-do niewielu-uczci­wych-ludzi-ja­kich